1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Společnost KULT, z. s., IČ: 228 252 316, se sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno, zapsaná u KS v Brně, odd. L, vložka 14398 (dále jen „Poskytovatel“), poskytuje za níže uvedených podmínek Uživatelům služby, zboží, produkty, software, internetové stránky a aplikace umístěné zejména na webových serverech centrum.cz, atlas.cz, zena.cz, aktuálně.cz a dalších (dále jen „Služby“).

2. Vztah Poskytovatele s Uživateli shora uvedených služeb se řídí těmito Všeobecnými smluvními podmínkami (dále rovněž „VSP“ nebo „Podmínky“), nestanoví-li jinak zvláštní podmínky pro užívání Služby nebo technické podmínky užívání Služby, které jsou obvykle umístěny na webových serverech vztahujících se k dané Službě.

3. Tyto Všeobecné smluvní podmínky se aplikují rovněž na vztahy mezi Uživateli a dalšími společnostmi skupiny Economia poskytujícími služby (dále jen „Propojené osoby“) na serverech Propojených osob (dále jen „Propojené servery“), pokud zvláštní smluvní podmínky nestanoví jinak.

2. DEFINICE

1. Poskytovatel. Poskytovatelem je společnost KULT, z. s., IČ: 228 252 316, se sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3, 602 00 Brno, zapsaná u KS v Brně, odd. L, vložka 14398.

2. Propojené osoby. Společnosti spolupracující s Poskytovatelem, zejména společnost MEDIA HILL, s. r. o.

3. Propojené servery. Propojené servery představují servery provozované Propojenými osobami.

4. Uživatel. Uživatelem Služeb je každá osoba, která v souladu s těmito Podmínkami provedla Registraci nebo každá osoba, která se již v minulosti zaregistrovala pro využívání některé konkrétní Služby Poskytovatele a ve využívání Služeb i nadále pokračuje.

5. Třetí osoba. Třetí osobou je jakýkoli subjekt odlišný od Poskytovatele, Uživatele a Propojených osob.

6. Služby. Službami se rozumí služby, zboží, produkty, software, internetové stránky a aplikace Poskytovatele pro Uživatele umístěné na doménách provozovaných Poskytovatelem, pokud nejsou upraveny samostatnými podmínkami. Služby jsou umístěné zejména na webových serverech tzonline.cz, milujemekulturu.cz, kult.cz a dalších a odvozených doménách třetí a vyšší úrovně. Uživatel bere na vědomí, že zde uvedený výčet domén není vyčerpávající.

7. Užívání Služeb. Užíváním služeb se rozumí veškeré činnosti Uživatele prováděné na doménách Služeb včetně fyzického zakoupení zboží a jiných produktů prostřednictvím serverů provozovaných Poskytovatelem či s ním Propojenými osobami.

8. Obsah Služeb. Obsah Služeb představuje souhrn Obsahu Poskytovatele, Obsahu Uživatele a Obsahu Třetích osob.

9. Uživatelský účet. Uživatelský účet vzniká úspěšnou Registrací a obsahuje parametry Užívání služeb (např. uživatelské jméno, zvolenou emailovou adresu, nastavení Služeb apod.).

10. Single Sign On. Single Sign On představuje službu registrace, která umožňuje jejím uživatelům jednotnou autentifikaci pro účely využívání Služeb, popřípadě dalších služeb poskytovaných Propojenými osobami prostřednictvím Propojených serverů.

3. REGISTRACE UŽIVATELE

1. Registrace. Pro Užívání Služeb je nezbytné provedení Registrace. I v případě, že kterákoli Služba pro její Užívání (i jen omezené) nevyžaduje provedení Registrace, řídí se Užívání Služby těmito Všeobecnými smluvními podmínkami. Uživatel je i v takovém případě povinen se s těmito Podmínkami seznámit a vyslovuje s těmito Podmínkami souhlas zahájením Užívání Služeb. Pokud Uživatel s těmito Podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služeb.

2. Registrační formulář. Registrace se provádí vyplněním a odesláním registračního formuláře. Registrační formulář je oprávněna vyplnit a odeslat pouze osoba starší 18 let plně způsobilá k právním úkonům nebo osoba mladší 18 let za přítomnosti svého zákonného zástupce, který rovněž za tuto osobu vysloví souhlas s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami.

3. Registrační proces. Registrace se provádí na webové stránce příslušné k dané Službě, kde je přesně popsán registrační proces. Zaregistrovat se může i takový návštěvník Služby, který související stránky ani Službu nehodlá prozatím využívat.

4. Registrační údaje. Při Registraci je Uživatel povinen uvést správné a úplné údaje o své osobě, které jsou označené za povinné (dále jen „Povinné osobní údaje“). Bez poskytnutí Povinných osobních údajů není možné dokončit Registraci a Užívat Služby Poskytovatele. Ostatní údaje poskytuje Uživatel dobrovolně. Poskytnuté údaje může Uživatel kdykoli doplnit, změnit či upravit. Uživatel je srozuměn s tím, že některé z poskytnutých údajů mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Na tyto údaje se použije ustanovení čl. V. níže.

5. Souhlas s VSP. Před dokončením Registrace je Uživatel povinen seznámit se těmito Všeobecnými smluvními podmínkami. Udělení souhlasu je nezbytnou podmínkou pro dokončení Registrace a Užívání Služeb. Souhlas Uživatel vyjadřuje zaškrtnutím políčka „Souhlasím s Všeobecnými smluvními podmínkami“, které je umístěno v registračním formuláři.

6. Vznik smluvního vztahu. Okamžikem dokončení Registrace (tj. obdržením potvrzení o úspěšném dokončení Registrace) je založen smluvní vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem, který se řídí těmito Podmínkami. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že provedením Registrace Uživatel vyslovuje souhlas s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami, výslovně akceptuje veškerá jejich ustanovení a zavazuje se dodržovat pravidla v nich stanovená. Tímto ujednáním není dotčena možnost vzniku smluvního vztahu faktickým zahájením užívání Služby bez předchozí registrace.

7. Uživatelský účet. Dokončením Registrace je Uživateli založen Uživatelský účet.

8. Rozšíření údajů. Poskytovatel je oprávněn kdykoli v budoucnu v souvislosti s poskytováním Služeb změnit rozsah Povinných osobních údajů a vyžadovat sdělení dalších údajů o Uživateli. Bez poskytnutí takových dalších Povinných osobních údajů nemohou být Služby Užívány. V takovém případě je Poskytovatel oprávněn Uživateli zrušit Uživatelský účet a/nebo neumožnit přístup k jednotlivým Službám, jejichž Užívání je podmíněno sdělením těchto dalších údajů.

4. PRÁVA A POVINNOSTI

1. Prohlášení Uživatele. Uživatel vůči Poskytovateli prohlašuje a zaručuje, že:


2. Obecné Závazky Uživatele. Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zavazuje, že


3. Obecná oprávnění Poskytovatele. Poskytovatel je, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, oprávněn:


4. Poskytování služeb. Poskytovatel poskytuje Uživatelům Služby za níže uvedených podmínek:


5. Práva k ochranným známkám a jinému duševnímu vlastnictví. Uživatel bere na vědomí, že na základě těchto Všeobecných smluvních podmínek není oprávněn užívat obchodní firmu Poskytovatele, jeho ochranné známky, loga, doménová jména ani žádná jiná označení a obchodní prvky Poskytovatele.

6. Licence k Obsahu Uživatele Poskytovateli. Pokud Uživatel v souvislosti s využíváním Služby předá Poskytovateli své texty, obrázky, videa, autorská díla či jiný Obsah Uživatele (dále jen „Předmět Licence Poskytovateli“), bezplatně, výslovně a dobrovolně tím poskytuje Poskytovateli nevýhradní licenci k níže uvedeným způsobům užití Předmětu Licence Poskytovateli. Předmětem Licence Poskytovateli se rozumí dokument, informace nebo jiná data, která Uživatel odešle nebo jinak přenese prostřednictvím Služby na webové stránky jakéhokoli serveru, jehož prostřednictvím Uživatelé využívají kteroukoli Službu Poskytovatele.


7. Bezplatnost.


8. Zásady chování Uživatele.


Uživatel zejména nesmí:


Uživateli se dále výslovně zakazuje předávat Poskytovateli (tj. umisťovat, nahrávat, odkazovat či jinak šířit) Obsah Uživatele, který zejména:


Sankce. V případě, že Uživatel užívá kteroukoli Službu Poskytovatele v rozporu s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami, má Poskytovatel v souladu s čl. 4.3 Podmínek právo kdykoli, bez předchozího upozornění a bez jakéhokoli nároku ze strany Uživatele ukončit či omezit poskytování Služeb, smazat, odstranit nebo jinak znepřístupnit Obsah Uživatele, nebo zrušit či zablokovat Uživatelský účet. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že porušení zákazů uvedených v čl. 4.8 těchto Podmínek může vést ke shora uvedeným následkům včetně zrušení Uživatelského účtu.

Neaktivní Uživatelský účet. V případě, že se Uživatel nepřihlásí ke svému Uživatelskému účtu po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „Neaktivní Uživatelský Účet“) je Poskytovatel oprávněn zrušit takový Neaktivní Uživatelský účet.

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Osobní údaje a citlivé údaje. Osobními údaji se rozumí informace o Uživateli, na základě kterých lze Uživatele přímo či nepřímo identifikovat. Citlivými údaji se rozumí informace o Uživateli, vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů, nebo jakýkoli biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů.


2. Ochrana Osobních údajů. Poskytovatel shromažďuje a uchovává Uživatelem zadané Osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Poskytovatel chrání Osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Poskytovatel prohlašuje, že podnikl veškerá možná, tj. t.č. známá opatření, aby tyto údaje zabezpečil před neoprávněnými zásahy třetích osob.

3. Zákonnost nakládání s údaji. Poskytovatelem prováděné zpracování Osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Uživatel užívá Službu, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel, jako subjekt osobních údajů. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat Osobní údaje jednotlivých Uživatelů nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Uživatelem při užívání Služeb (zejména adresné a popisné údaje) za účelem poskytování Služeb podle těchto Všeobecných smluvních podmínek (plnění smlouvy), pro statistické účely, přímý marketing, jakož i pro zasílání obchodního sdělení.

4. Zpracování Osobních údajů. Provedením Registrace (tj. vyplněním registračního formuláře, zaškrtnutím políčka a odesláním vyplněného registračního formuláře) bere Uživatel na vědomí, že Poskytovatel zpracovává Osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů (dále společně jen „ZoOÚ“), jakož i v souladu s těmito  Všeobecnými smluvními podmínkami jako správce, a to primárně za účelem identifikace Uživatele při užívání služby Registrace. Uživatel dále uděluje souhlas s dalším marketingovým zpracováním Osobních údajů dle čl. VI. těchto Všeobecných smluvních podmínek, zejména pro cílení reklamy Uživatelům Služeb a zasílání obchodních sdělení. V konkrétních případech může Poskytovatel zpracovávat Osobní údaje nad rámec údajů uvedených při Registraci, pokud je takovéto zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Poskytovatele nebo třetích osob, a to vždy v souladu se zákonnými požadavky na zpracovávání Osobních údajů.

5. Předávání Osobních údajů. Provedením Registrace bere Uživatel dále na vědomí, že může dojít k   předání Osobních údajů Uživatele Propojeným osobám provozujícím Propojené servery. Tyto Propojené osoby jsou povinny zabezpečit případně předané Osobní údaje proti jejich zneužití v minimálně stejném rozsahu jako Poskytovatel.

6. Zpracovatel. Správce je oprávněn pověřit v souladu se ZoOÚ třetí osobu jako zpracovatele Osobních údajů. Kategorie příjemců Osobních údajů Uživatele jsou uvedeny v Zásadách ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů.

7. Přístup Uživatele k údajům. Uživatel má od okamžiku založení Uživatelského účtu právo kdykoliv požádat Poskytovatele o informaci o zpracovávání svých Osobních údajů. V takovém případě Poskytovatel poskytne Uživateli informace v rozsahu stanoveném ZoOÚ. Pokud se Uživatel domnívá, že Poskytovatel zpracovává jeho Osobní údaje v rozporu se ZoOÚ, má právo požádat Poskytovatele (nebo Zpracovatele) o vysvětlení nebo požadovat, aby Poskytovatel (nebo Zpracovatel) odstranil takto vzniklý stav. Zejména může uplatnit námitku proti dalšímu zpracovávání Osobních údajů, žádat opravu či  doplnění Osobních údajů, žádat o přístup ke svým Osobním údajům a za určitých podmínek požádat o výmaz svých Osobních údajů. Uživatel je dále oprávněn se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. Poskytnutí osobních údajů. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel může být povinen poskytnout Osobní údaje na základě zákona (např. orgánům činným v trestním řízení, Celní správě, BIS a další) nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení). Poskytovatel je dále oprávněn, bude-li to nezbytné, zpřístupnit osobní údaje k ochraně práv Poskytovatele nebo Propojených osob, nebo k ochraně osobní bezpečnosti Uživatelů nebo třetích osob.

9. Statistická data. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel může zpracovávat anonymizované údaje získané v souvislosti poskytováním Služeb za účelem zveřejnění registračních a statistických údajů Poskytovatelem a Propojených osob a využít je pro další rozvoj a provoz poskytovaných Služeb. Poskytovatel je oprávněn sdělovat Propojeným osobám pro účely provozování Propojených serverů statistické údaje týkající se Uživatelů v anonymizované podobě.

6. OBCHODNÍ SDĚLENÍ A REKLAMA

1. Reklama v rámci Služeb. Uživatel tímto bere na vědomí a vyslovuje souhlas s tím, že v rámci Služeb mohou být zobrazovány reklamní a/nebo propagační sdělení (dále jen „reklama“). Tato reklama se může týkat Obsahu Služeb, dotazů zadávaných prostřednictvím Služeb i jiných informací.


2. Obchodní sdělení. Uživatel tímto v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn zasílat Uživateli na emailové adresy Uživatele uvedené při Registraci (nebo její změně) obchodní sdělení, obsahující zejm. informace o novinkách Služeb a o dalších produktech Poskytovatele. Tento souhlas je poskytován Uživatelem i v případě zasílání obchodních sdělení Třetích stran, pokud si Uživatel v nastavení Služby nastavil zasílání informačních sdělení (tzv. info text) Třetích stran, resp. projevil zájem o jejich zasílání. Poskytovatel v takovém případě neposkytuje Osobní údaje Uživatele Třetím stranám, ale realizuje rozesílku informačních sdělení vlastními prostředky.

3. Reklamní patičky. Uživatel tímto dále v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti rovněž souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn zasílat Uživateli na emailové adresy Uživatele uvedené při Registraci (nebo její změně) obchodní sdělení ve formě reklamních patiček a reklamních sdělení, tj. krátkých sdělení připojovaných k příchozí elektronické poště.

7. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

1. Vyloučení záruk. Není-li v Reklamačním řádu a podmínkách vztahujících se k jednotlivému zboží, produktu či službě zakoupené prostřednictvím serveru provozovanému Poskytovatelem či s ním Propojenými osobami jinak, Služby poskytované Poskytovatelem Uživateli jsou poskytovány „tak jak jsou“. Poskytovatel neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně Služeb, Obsahu Poskytovatele a Obsahu Třetích stran, zejména žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti Služeb. Zejména Uživateli nezaručuje, že:


2. Odpovědnost za škodu. Uživatel prohlašuje, že bere na vědomí, že Poskytovatel neposkytuje ohledně poskytování Služeb žádné záruky, a že je proto poskytování Služeb spojeno s určitým rizikem a toto riziko akceptuje a zavazuje se učinit veškeré přiměřené kroky k tomu, aby v maximální možné míře vyloučil či omezil možnost vzniku újmy či jiných nepříznivých následků na svojí straně v souvislosti s užíváním Služeb.

K tomu se Uživatel zejména zavazuje

Poskytovatel Uživateli neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s používáním Služeb, Obsahu Poskytovatele či Obsahu Třetích osob, omezením či ukončením poskytování Služeb. Poskytovatel vůči Uživateli zejména neodpovídá za:


3. Odpovědnost podle zvláštních předpisů. Poskytovatel v souladu s ustanovením § 3, 4 a 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném zněním, zásadně neodpovídá za obsah Obsahu Uživatele.

4. Odškodnění. Uživatel se zavazuje odškodnit Poskytovatele za veškerou újmu (majetkovou či nemajetkovou), která mu vznikne v důsledku zaviněného porušení ustanovení těchto Podmínek Uživatelem.

8. SOUHLAS S PODMÍNKAMI

1. Souhlas s Podmínkami. Každý z Uživatelů je povinen se před zahájením užívání Služeb seznámit s těmito Podmínkami a vyjádřit s nimi svůj souhlas. Souhlas lze vyjádřit buď přímo kliknutím na tlačítko vyjadřující souhlas se zněním těchto Podmínek nebo fakticky tím, že Uživatel začne používat jakoukoli ze Služeb. Pokud Uživatel s těmito Podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služeb.

2. Změny a účinnost změn Podmínek


9. RŮZNÉ

1. Vztah k Propojeným osobám:


2. Vztah k Třetím osobám:


10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Komunikace. Veškerá komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem může být uskutečňována buď písemně (v případě Poskytovatele doručením na adresu sídla Poskytovatele a v případě Uživatele doručením na adresu uvedenou uživatelem při Registraci nebo na adresu, kde se Uživatel zdržuje), emailem (v případě Poskytovatele doručením na emailovou adresu spolek@kult.cz nebo na emailové adresy uvedené u jednotlivých Služeb a v případě Uživatele na emailovou adresu uvedenou při Registraci). Komunikace ze strany Poskytovatele ve vztahu k jednomu či více Uživatelům může být Poskytovatelem uskutečněna rovněž formou zveřejnění určitého sdělení prostřednictvím internetových stránek Poskytovatele (například v případě oznámení změny těchto Podmínek). Při použití některého ze shora uvedených způsobů komunikace se má za to, že byla zachována písemná forma. Ústní komunikace mezi Poskytovatelem či Uživatelem se může uskutečňovat prostřednictvím telefonu nebo prostřednictvím obdobných služeb umožňujících dálkový přenos hlasu (v případě Poskytovatele zejména prostřednictvím telefonního čísla +420777221983 nebo prostřednictvím telefonních čísel uvedených u jednotlivých Služeb a v případě Uživatele prostřednictvím telefonního čísla uvedeného při Registraci).

2. Rozhodné právo a kolizní normy. Tyto Podmínky jakož i veškeré právní vztahy vznikající či které v budoucnu vzniknou mezi Poskytovatelem na straně jedné a Uživatelem na straně druhé v souvislosti se Službami se řídí právním řádem České republiky.

3. Řešení sporů. Veškeré spory vzniklé na základě těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi, nebo které vzniknou v souvislosti se Službami, budou s konečnou platností rozhodnuty v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky. Místně příslušným soudem je Městský soud v Brně (ve věcech patřících do věcné příslušnosti městského soudu) nebo Krajský soud v Brně (ve věcech patřících do věcné příslušnosti krajského soudu).

4. Jazyková verze. Tyto Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Česká verze Podmínek je závazná a případné další jazykové verze těchto Podmínek jsou vyhotoveny pouze pro informaci.

5. Salvátorská klauzule. Pokud jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení těchto Podmínek a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto Podmínek. Poskytovatel v takovém případě nahradí takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu původního ustanovení.

6. Účinnost. Toto znění Podmínek nabývá účinnosti dne 16. března 2020. Nabytím účinnosti novějších Podmínek pozbývají automaticky účinnosti Podmínky s dřívějším datem účinnosti.